eng

Adatvédelmi tájékoztató

KOFER BOTANICA KFT.
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokra, továbbá mindazokra a személyes adatokra is vonatkozik, amelyeket akár a weboldalunk használata, a webshopban való megrendelés leadása során vagy az Ön weboldal használati és vásárlási szokásaival kapcsolatban („cookie-k” alkalmazásával) Önre vonatkozóan gyűjtünk, amikor nálunk vásárol.

1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató az alábbi weboldal és annak aloldalai adatkezelését szabályozza: https://kofer.hu

2. Kik vagyunk mi?

2.1. A Kofer Botanica Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-343896; a továbbiakban: Kofer, illetve a „mi” névmás és annak ragozott formái), a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval érintett adatkezelések esetében adatkezelőként tevékenykedik. Ennek megfelelően a Kofer dönti el azt, hogy a személyes adatok kezelése hogyan és milyen célokból történik.

3. Kapcsolattartás

3.1. A Kofer mint adatkezelő elérhetőségei:
a) neve: Kofer Botanica Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;
b) székhely és panaszügyintézés helye: 1106 Budapest, Gyakorló utca 18. fszt. 3.;
c) cégjegyzékszám 01-09-343896;
d) elérhetősége, Megrendelőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@kofer.hu
e) adószáma: 24654658-2-41
f) nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
g) telefonszáma: +36 30 301 2163
h) tárhely-szolgáltató neve, címe, telefonszáma: Intelliweb Kft. (7627 Pécs, Wass Albert utca 23.; +36 30 475 0766).

3.2. Amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben szeretné gyakorolni a jogait, vagy panaszt szeretne benyújtani, a fent megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat hozzánk. Ezenkívül a Kofer székhelyére postai levelet küldhet, vagy – amennyiben a regisztrációt követően – kiválaszthatja az adatvédelemmel kapcsolatos kérés megfelelő kategóriáját a felhasználói fiókjába való belépés után].

4. Fogalommeghatározások – személyes adat

4.1. A személyes adatok élő személyre vonatkoznak, aki ezekből az adatokból egyértelműen azonosítható. Idetartozik különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, hitel- vagy bankkártya száma. Az azonosítás elvégezhető önmagából az információból vagy egyébként az adatkezelő birtokában lévő, illetve várhatóan a birtokába kerülő bármely más információval együtt.

4.2. Kiemelten fontos a Kofer számára a vásárlók megfelelő tájékoztatása, ezért az adatkezelésre vonatkozó további fogalmakat és az adatkezelésünkre vonatkozó elveket az 1. számú mellékletben részletesen ismertetjük.

5. Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés; Miért gyűjtünk a személyes adatokat (adatkezelés célja)?

5.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Az Ön személyes adatait a következő célokra gyűjtjük és használjuk fel:

a) Amennyiben a Szolgáltató elérhetővé teszi a weboldalon történő regisztrációt, úgy a webshopon belüli vásárlói fiók létrehozása céljából; ennek érdekében a következő adatokat gyűjtjük: név, lakcím, mobilszám, e-mail cím;

b) Az Ön megrendelésének feldolgozása érdekében ebből a célból a következő adatokat gyűjtjük: Megrendelő neve, címe, telefonszám, e-mail és IP-címek, hitel-/bankkártya vagy egyéb fizetési adatok;

c) A weboldalunkon (webshopunkon) leadott rendelés teljesítése céljából a következő adatokat gyűjtjük: Megrendelő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, hitel- vagy bankkártya adatai, születési ideje, – amennyiben a Szolgáltató elérhetővé teszi a weboldalon történő regisztrációt és Ön a felhasználói fiókjába bejelentkezve vásáról – webshop felhasználói fiókjának azonosítója;

d) Az Önnel folytatott kommunikációra (például a kézbesítés sikertelensége, vagy egyéb fennakadás esetén) a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: név és kapcsolattartási adatok;

e) A megkezdett, de be nem fejezett megrendelésekre vonatkozó figyelmeztetések küldésére a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: kiválasztott termék, kiválasztott termékek vételárának teljes összege, annak ténye, hogy regisztrált felhasználó esetén a felhasználó feliratkozott-e a Kofer hírlevelére, a weboldal beállított nyelve;

f) Az Önnek szóló hírlevelek küldésére a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: név és kapcsolattartási adatok;

g) Ügyfél-elégedettségi felmérések lefolytatása érdekében folytatott kommunikációra. Ez az elemzési célokat, a minőségjavítást, a szolgáltatásfejlesztést, a weboldal teljesítményének fejlesztését, a hirdetési kampányok sikerességének mérését és a Kofer által nyújtott szolgáltatások személyre szabását szolgálja. Ebből a célból a következő adatokat gyűjtjük: név és kapcsolattartási adatok, vásárlási előzmények adatai.

h) Ügykezelési (adminisztratív) és jogi célok támogatására, például a csalás megelőzésére szolgáló szűrésre és biztonsági célokra. Ebből a célból a következő adatokat gyűjtjük: Megrendelő neve, címe, telefonszáma, IP-címe, földrajzi helymeghatározó adatai, vásárlási és fizetési előzményei, hitel-/bankkártya adatai.

i) A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezéseinek betartására; a következő adatokat gyűjtjük ebből a célból: számlázással kapcsolatos személyes adatok.

6. Profilalkotás

6.1. Az Ön hozzájárulása alapján profilalkotást végzünk annak érdekében, hogy az igényeinek, preferenciáinak és érdeklődési köreinek megfelelően kialakított ajánlatokkal szolgálhassunk. Az ajánlatok között szerepelhetnek egyebek mellett felmérésekben való részvételért cserébe adott kedvezmények, utalványok. Az ajánlatok lehetnek a Kofer vagy szerződéses partnereink ajánlatai. Az ajánlatokat e-mailen vagy a felhasználói fiókon küldött értesítésekkel kaphatja meg.

6.2. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat az Önhöz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a gazdasági helyzethez, a személyes preferenciákhoz, az érdeklődéshez, a viselkedéshez, a tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használnak.

7. Adatkezelés jogalapja

7.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. fejezet a)–e) pontjában megjelölt adatkezelési célok jogalapját az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jelenti (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban „GDPR”), vagyis az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

7.2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. fejezet g) pontjában megjelölt adatkezelési cél jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pontja jelenti, vagyis ezen adatkezelési cél az Ön hozzájárulása alapján teljesül.

7.3. A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. fejezet i)-j) pontjában megjelölt adatkezelési célok jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja jelenti, vagyis az ilyen adatkezelési cél a Kofer jogos érdekei alapján történik. Ha a jogalap a Kofer jogos érdeke, gondosan megvizsgáljuk az Ön érdekeit, alapvető jogait és szabadságait, valamint azt is, hogy nem élveznek-e elsőbbséget a jogos érdekekkel szemben (érdekmérlegelési teszt).

7.4. A jelen Adatkezelési Tájékoztató 5. fejezet k) pontjában megjelölt adatkezelési cél jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja jelenti, vagyis az ilyen adatkezelés a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

7.5. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az 5. fejezet b) pontban felsorolt személyes adatokra szükségünk van a megrendelés teljesítéséhez. Ha nem bocsátja rendelkezésünkre a kért személyes adatokat, akkor egyáltalán nem vagy csak részben fogjuk tudni Önnek a kért szolgáltatásokat biztosítani.

8. Adatkezelés időtartama

8.1. A személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott céloknak megfelelő szükséges ideig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidőig őrizzük meg.

8.2. Figyelemmel az 1. számú mellékletben foglalt alapelvekre nem őrizzük a személyes adatokat az indokoltan szükségesnél hosszabb ideig: annak érdekében, hogy megfeleljünk az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályoknak a közöttünk létrejött szerződés teljesítésétől számított öt évig. Az Önről gyűjtött internetes keresési adatokat cookie-kezelési tájékoztatóban foglalt időtartamig őrizzük meg.

8.3. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. paragrafusa szerint számviteli dokumentumok esetén az iratmegőrzési idő a pénzügyi év zárását követő nyolc év.

8.4. Ha bírósági eljárást kezdeményeznek, akkor a személyes adatokat az eljárás megszüntetéséig kell megőrizni, ideértve az esetleges jogorvoslat időtartamát, ezt követően polgári jogi követelések esetén a polgári jog szerinti elévülési idő letelte után az adatokat törölni kell.

8.5. Hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén a személyes adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig történik.

9. Személyes adatok további kezelése

9.1. Ha az Ön személyes adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem érintett új célra szeretnénk felhasználni, az új adatkezelés megkezdése előtt új tájékoztatással fogunk Önnek szolgálni, amelyben ismertetjük az új adatkezelésre vonatkozó feltételeket. Ha szükséges, az új adatkezelési tevékenység megkezdése előtt az Ön hozzájárulását is kérni fogjuk.

10. Adatvédelemmel kapcsolatos jogok

10.1. Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Ön jogosult arra, hogy

a) kérje a személyes adataihoz való hozzáférést,
b) kérje a személyes adatainak helyesbítését,
c) kérje a személyes adatainak törlését,
d) kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) kérje az adathordozást,
f) tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
g) visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

10.2. Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, kérje a személyes adataihoz való hozzáférést.

10.3. Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhetünk Öntől, vagy további másolatok esetén ügyintézési költség címén észszerű összegű díjat számíthatunk fel.

10.4. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. A helyesbítéshez való jogot díjmentesen biztosítjuk Önnek.

10.5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatainak törlését, mi pedig kötelesek vagyunk törülni a kért adatokat. Ebben az esetben a jövőben nem fogunk tudni további szolgáltatásokat nyújtani Önnek.

10.6. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérje tőlünk a személyes adatok kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és ezeket csak bizonyos célokból kezeljük.

10.7. A tiltakozáshoz való jog és az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok: Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti tőlünk, hogy a továbbiakban ne kezeljük az Ön személyes adatait.

10.8. Ha az Ön személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, Ön bármikor jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

10.9. Ezenkívül, Ön jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy a Kofer nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

10.10. Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

10.11. A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az Ön személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy a felhasználói fiókjának beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10.12. A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: Ha Ön úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, az adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt tehet, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410).

11. Hogyan védjük a személyes adatokat?

11.1. A Kofer eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy:
i) naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
j) biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
k) nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
l) védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek érvényben a személyes adatok védelme érdekében.

11.2. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy jogellenes megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel, megváltoztatással, illetve jogosulatlan közléssel vagy hozzáféréssel szemben, különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, amikor az adatkezelése része az adatok hálózaton keresztüli továbbítása, valamint az adatkezelés minden további jogellenes formájával szemben.

11.3. Ennek megfelelően a Kofer egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokhoz, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá. Ezeknek a személyeknek az adatokat a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítéséhez kell ismerniük.

11.4. Különleges figyelmet fordítunk a személyes és pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Az ilyen jellegű adatok az Ön számítógépéről a Kofer megrendeléseket kezelő szerverére kódolt csatornákon keresztül, Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével jutnak el.

12. A személyes adatok megosztása, adatfeldolgozók

12.1. Tevékenysége során a Kofer igénybe veheti különböző adatfeldolgozók és külső szolgáltatók szolgáltatásait, annak érdekében, hogy a Kofer nevében és az utasításai szerinti konkrét célokból kezeljék és feldolgozzák az Ön személyes adatait.

12.2. Az adatfeldolgozók a személyes adatokat legfeljebb annyi ideig kezelhetik, amíg a velük kötött adatfeldolgozási szerződés hatályos, vagy amíg az adatmegőrzésre vonatkozó hatályos jogszabályok értelmében az adatokat meg kell őrizniük.

12.3. Az Ön személyes adatait a következő csoportokba tartozó harmadik felekkel (címzettek) közölhetjük az alábbiakban ismertetett célokból:

a) Barion fizetési szolgáltató a weboldalunkon keresztül kezdeményezett fizetési tranzakciói feldolgozása érdekében; (adatfeldolgozó neve: Barion Payment Zrt.; székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.; Helpdesk: +36 1 464 70 99; cégjegyzékszám: 01-10-048552). A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben a vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Barion Payment Zrt. bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. Bővebb információ a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/ címen érhető el;
b) fuvarozó cégekkel (futárszolgálat/postai szolgáltató) a weboldalon megvásárolt termék kiszállítása érdekében

Foxpost 1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „C” épület
továbbított adatok köre : név, szállítási cím, telefonszám, email cím.

SPRINTER Futárszolgálat Kft. 1097 Budapest, Táblás utca 39.
továbbított adatok köre : név, szállítási cím, telefonszám, email cím.

Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, 1239 Budapest, Európa utca 12
továbbított adatok köre : név, szállítási cím, telefonszám, email cím.

c) tárhelyszolgáltató részére a weboldal működtetése és a szolgáltatás biztosítása céljából (adatfeldolgozó neve: Intelliweb Kft.; székhelye: 7627 Pécs, Wass Albert utca 23.; elérhetősége: +36 30 475 0766; továbbított adat: az érintett által az 5. fejezet szerint megadott személyes adatok);
d) a megbízásunkból az ügyfelek körében felméréseket végző harmadik felek;
e) olyan harmadik felek, úgymint ügyvédi irodák, bíróságok, egyéb testületek vagy szolgáltatók, akik az Önnel kötött szerződések végrehajtása vagy alkalmazása érdekében kerültek a részünkről bevonásra;
f) kormányzati hatóságok és bűnüldöző szervek (például a rendőrség és felügyeleti hatóságok), amennyiben ezt kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

12.4. A Kofer nem továbbítja az Ön személyes adatait harmadik országba.

13. Harmadik fél szolgáltatók, hatóságok

13.1. Ha weboldalunkon egy harmadik fél szolgáltató szolgáltatását veszi igénybe (pl. Barion), a vásárlás megkönnyítése céljából az adott szolgáltatónak továbbítjuk az Ön személyes adatait. Az ilyen harmadik felek által végzett adatkezelés tekintetében az adott harmadik felek adatvédelmi szabályzatait is figyelembe kell venni. Kérjük, hogy ilyen esetekben az adott cég adatkezelési gyakorlatát illetően tanulmányozza az adott harmadikfél weboldalán elérhető adatvédelmi szabályzatot.

13.2. Továbbíthatjuk az Ön személyes adatait kormányzati hatóságokhoz vagy bűnüldöző szervekhez, például a rendőrséghez és a felügyeleti hatóságokhoz, amennyiben ezt kérik, és kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírások alapján vagy a jogaink, illetve ügyfeleink, munkatársaink és eszközeink biztonságának védelme érdekében.

14. COOKIE

14.1. A weboldalunk használata során a cookie-kat a böngészője az eszközén tárolja. A Kofer által alkalmazott cookiekról és azok letiltási lehetőségéről https://kofer.hu/cookie-szabalyzat/ kattintva olvashat bővebben. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a cookie-kat letiltja, lehet, hogy az Ön böngészőjében nem fog megfelelően működni a weboldalunk. A célunk azt biztosítani, hogy weboldalunkon a látogatók megtalálják, amit keresnek, és a leginkább releváns marketingkommunikációt nyújtsuk nekik. A cél elérése érdekében tárolhatjuk és felhasználhatjuk az Ön adatait, és használati profilokat alakíthatunk ki piackutatási, a weboldalunk és szolgáltatásaink minőségének javítása, a szolgáltatás fejlesztése, a weboldal teljesítményének fejlesztése, a hirdetési kampányok sikerességének mérése és a szolgáltatások személyre szabása céljából.

14.2. Ameddig felhasználói fiókjába nem jelentkezik be, ezeket az adatokat álnevesítve használjuk fel az előzőekben ismertetett célokra. Ez azt jelenti, hogy a nevét és az Önt esetlegesen azonosító egyéb jellemzőket egy másik azonosítóval helyettesítjük annak érdekében, hogy ne lehessen Önt természetes személyként beazonosítani, és ezt a használati profilt nem fogjuk az Önre vonatkozóan tárolt más adatokkal összekötni. Amikor a felhasználói fiókjába bejelentkezik, ezeket az adatokat megszemélyesítve és Önhöz kapcsolva használjuk fel az előzőekben ismertetett célokra.

14.3. Ön jogosult bármikor tiltakozni az ellen, hogy az adatait a fent leírtak szerint használati profilok alkotására használjuk fel.

14.4. A személyre nem visszavezethető adatokat (a teljesség igénye nélkül: névtelen demográfiai adatok, online viselkedési adatok) átadhatjuk szerződött partnereinknek piackutatás céljából. „A személyre nem visszavezethető adat” ilyen értelemben azt jelenti, hogy úgy módosítjuk az Ön személyes adatait, hogy a személyes vagy az anyagi helyzetet érintő információkat nem lehet Önhöz kötni, vagy az összekötés aránytalanul sok időt, költséget és erőfeszítést igényelne. A foglalás során az Ön által használt böngésző és számítástechnikai eszköz által a weboldalunknak küldött adatokat tároljuk. Ilyen adatokat kizárólag összesített, személyre nem visszavezethető formában adunk át harmadik feleknek.

15. Hírlevél, személyes adatok felhasználása marketing célokra

15.1. Hírleveleket küldünk Önnek az aktuális akciókról és különleges ajánlatokról, ha a szolgáltatásokra feliratkozva ilyen tájékoztatást kért tőlünk, vagy megadta nekünk ehhez az adatait. Elektronikus úton csak akkor keressük meg Önt marketing célokból, ha a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölve egyértelműen jelezte felénk a hozzájárulását azon az adatbeviteli űrlapon, amelyen a kapcsolattartási adatait megadta.

16. Adatvédelmi Tájékoztató változásai

16.1. Ha a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztatjuk, az aktuális változatot közzétesszük a weboldalon.

17. Harmadik felek weboldalai

17.1. Az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében a Kofer a weboldalon más weboldalakra mutató hivatkozásokat helyezhet el. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy e weboldalak tulajdonosai és üzemeltetői más cégek és szervezetek, amelyek a miénktől eltérő biztonsági és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. A Kofer nincs befolyással az ilyen weboldalakon található vagy azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre és szolgáltatásokra, és azokért nem vállal felelősséget.

18. Felelősségkorlátozás

18.1. A Kofer nem vállal felelősséget azért, ahogyan engedélyezett esetben harmadik felek a saját céljaikra használják fel az Ön személyes adatait. Ilyen esetben a harmadik felek tekintendők adatkezelőknek is, ezért további információkért olvassa el az ő adatvédelmi szabályzatukat.

1. számú melléklet

Fogalommeghatározások
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:
1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
7. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

A Kofer mint adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.

Budapest, 2019.11.16.